Over mij/about me

(For English: scroll down)

Over mij

Getekend en geschilderd heb ik al mijn hele leven. Daarnaast waren er altijd ook andere bezigheden. Ik ging bouwkunde studeren omdat ik wilde werken aan mooiere, leefbaarder steden. Na enkele jaren als architect te hebben gewerkt gaf ik invulling aan dat ideaal van een betere gebouwde omgeving door me bezig te gaan houden met het verkeer. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw was de grootste bedreiging voor de kwaliteit van onze steden de groei van het autogebruik waarvoor ten koste van vrijwel alles ruimte werd gemaakt. Ik werd van activist bij de Fietsersbond, tot een professional op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit. Daar heb ik me het grootste deel van mijn professionele leven aan gewijd, in binnen- en buitenland.

Maar de kunstenaar in mij ging zich steeds meer roeren. Na een aantal cursussen en workshops in mijn woonplaats meldde ik me in 2014 aan bij de Nieuwe Akademie Utrecht (NAU), om nieuwe impulsen op te doen en mijn teken- en schilderwerk te verdiepen. In 2020 studeerde ik af.

Meer dan ik vooraf verwacht had kwam ik uit aan de figuratieve en bedachtzame kant. De ambachtelijke kant van het vak blijft me boeien, waarbij ik wel streef naar een herkenbaar eigen handschrift. De afgelopen jaren verschoof het accent van schilderen naar het tekenen. En waar ik aanvankelijk me vooral bezighield met de menselijke figuur, ben ik nu steeds meer ook gefascineerd door het landschappelijke, door perspectief en door lichtval. Dat resulteert in tekeningen in houtskool en droog pastel waarin ik elementen van een totaal verschillende schaal probeer te combineren tot een overtuigend samenhangend beeld.

English version

About me

I have been drawing and painting for as long as I can remember. At the same time there have always been other activities. I studied architecture as I wanted to work on helping create more beautiful and more liveable cities. After being an architect for a couple of years I changed my focus to working on traffic and transport in order to contribute to the same ideal of a better built-up environment. In the 1970’s the largeste threat to the quality of our cities was the massive increase of car use that took priority over everything. I went from from being an activist at the Dutch Cyclists’ Union to being a professional in the field of sustainable urban mobility. That is how I spent the largest part of my professional life, both in the Netherlands and abroad.

But the visual artist in me started to rise to the surface. After taking a number of courses and workshops in my home town, in 2014 I enrolled as a student at the Nieuwe Akademie Utrecht, to get new inspiration and to gain more depth in my drawing and painting. I completed my studies in 2020.

More than I had expected initially, I ended up at the figurative and deliberate side of making art. I like the handicraft aspect of the art profession, while at the same time striving to develop a recognizable personal hand. Recently my has focus shifted from painting to drawing, and while initially I was mainly portraying the human body, now I am increasingly also fascinated by scenic aspects of the image, by perspective and light. This is resulting in drawings using charcoal and dry pastel in which I try to combine elements of totally different scale into convincing coherent pictures.